Przejawy prawa w codziennym życiu

Jakie są wymiary prawa w naszym codziennym życiu? Nasze życie jest regulowane przez powszechnie występujące normy, których raczej się staramy przestrzegać. Dlaczego przestrzegamy tych norm? W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, iż pewne zachowania są nieakceptowalne w rodzinie, szkole czy pracy- to wszystko ma źródło w kulturze, religii oraz światopoglądzie.

Czytaj dalej

Natura prawa

Zastanówmy się nad naturą prawa- czym w ogóle ono jest i jakie są cele jego obecności? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę przede wszystkim na naturę prawa- jest to zbiór poszczególnych norm prawnych, które oceniają pewne zachowania, podają normy poszczególnych działań.

Czytaj dalej

Warto polegać na prawie?

Czy prawo jest w rzeczywistości czymś dobrym? Czy funkcjonowanie określonych przepisów, które oceniają rzeczywistość na sposób absolutny jest czymś właściwym? Przede wszystkim należy prawo traktować jako narzędzie dla pewnych celów. Prawo nie może być ważne samo w sobie, szczególnie gdy nie spełnia swojej funkcji i staje się niejako autonomicznym tworem, który służy sam sobie. Bardzo ważne jest to, aby przepisy prawne spełniały ściśle określone funkcje. Zawsze powinniśmy pytać o to polityków, jaki jest cel wdrożenia poszczególnych przepisów i co one w rzeczywistości dają. Ocena prawa może się odbywać pod różnorakim kątem, zawsze jednak powinna być względnie obiektywna i opierać się na zasadach utylitarności, sprawiedliwości oraz logiki...

Czytaj dalej

Spojrzenie na prawo pod kątem etycznym

Jaka winna być natura przepisów prawnych? Co do tego można się spierać i poddawać wielokrotnej ocenie. Przepisy prawne na pewno powinny być przez wszystkich możliwe do zrozumienia- niezależnie od inteligencji, czy też posiadanych umiejętności. Przepisy prawne powinny wynikać z określonej filozofii oraz moralności. Nie zawsze moralność jest jednak dobra, ponieważ możemy się znacząco różnić w postrzeganiu poszczególnych zachowań ze strony moralnej. Etyka jest jednak czymś jednolitym i stanowi ona zbiór pewnych wskazówek dla osób, które zajmują się konstruowaniem prawa. W etyce każda decyzja jest wyborem mniejszego zła- nie można podchodzić do etyki w sposób absolutny, gdyż sposób oceny i odbioru pewnych zdarzeń przez ludzi jest zawsze relatywny...

Czytaj dalej

Czy prawo jest oparte na etyce?

Czy prawo jest samo w sobie etyczne? Na ten temat można doprawdy bardzo mocno dywagować. Przepisy prawne nie zawsze są etyczne, o czym świadczą choćby Ustawy Norymberskie, czy inne akty prawne, które dają umocowanie dla popełniania czynów, które z oceny moralnej są niewłaściwe. Jakie w ogóle są źródła prawa? Czy zawsze moralność powinna stanowić źródło dla pewnych przepisów prawnych? Moralność jest czymś bardzo interesującym z oceny prawnej oraz etycznej- każdy z nas jakoś odruchowo wie co jest dobre, a co złe- jest to wypadkowa wszystkiego, co nas otacza, wychowania przez rodziców oraz doświadczeń. Bardzo silny wpływ na kreowanie moralności ma religia, która może bardzo łatwo wpajać złe zachowania, pod pretekstem przypodobania się bóstwu...

Czytaj dalej

Dlaczego karzemy ludzi za pewne zachowania?

Dlaczego pewne czyny są karane? Z jakich względów przepisy prawne przewidują kary dla sprawców określonych przestępstw. W pierwszej kolejności powinniśmy się zastanowić nad tym, jaka jest rola przepisów prawnych i czego oczekujemy od obowiązującego prawa. Bez wątpienia trzeba zwrócić uwagę na to, że przepisy prawne powinny karać osoby, które zwyczajnie źle postępują, aby już więcej w przyszłości nie chciały popełnić podobnego czynu. Drugą rzeczą jest poczucie sprawiedliwości, które każdy z nas posiada- wszyscy potrzebujemy sprawiedliwego traktowania i uznajemy, że należy odpowiadać za swoje decyzje i ponosić konsekwencje podjętych przez siebie działań- zarówno te pozytywne, jak i negatywne...

Czytaj dalej

Główne zadania przepisów

Penalizacyjny charakter przepisów prawnych jest z jednej strony bardzo istotny, z drugiej zaś- nie zawsze najwłaściwszy. Powszechnie znana jest fizyczna zasada, iż każda akcja wiąże się z określoną reakcją. Jest to naturalne- stąd też opracowano przepisy prawne, które za popełnienie określonego czynu będą przewidywały określoną karę, której wymiar oraz czas orzeczenia będzie leżał w gestii sądu. Dlaczego w ogóle są te przepisy? Rola penalna prawa polega przede wszystkim na wymierzeniu sprawiedliwości osobom, które popełniają przestępstwa oraz izolacji ze społeczeństwa osób, które swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu członków społeczności, porządkowi publicznemu itd. Jest to wszystko bardzo istotne...

Czytaj dalej

Niuanse w postępowaniu karnym.

Postępowanie, które toczyć się przed sądem w warunkach polskich może trwać przez bardzo długi czas. Nie są to dobre warunki, gdyż wiąże się to wszystko z wyjątkowym stresem oraz niepewnością jutra. Tok postępowania przed sądem jest ściśle zdefiniowany w poszczególnych przepisach- szczególnie kodeksach postępowania karnego, cywilnego, czy administracyjnego. Weźmy za przykład proces karny, jako taki najbardziej spektakularny, którego najczęściej się obawiamy. Postępowanie karne wiąże się z oceną określonego zdarzenia pod kątem przepisów prawa karnego, które zajmuje się penalizacją pewnych zachowań, które w świadomości ustawodawcy oraz często całego społeczeństwa uchodzą za nieakceptowalne, oraz niebezpieczne...

Czytaj dalej

Uzasadniony strach przed sądem?

Czy należy się w rzeczywistości bać sądu? Wyrok wiąże się z pewnym stresem, gdyż bardzo często może przesądzać o pewnych zmianach w życiu- szczególnie mocno wyraża się to w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko utraty wolności na jakiś czas. Sąd jak najbardziej posiada moc, do osadzenia kogoś w zakładzie karnym. Najczęściej jest to kara za wielokrotne lub bardzo poważne przestępstwa, co nie daje podstaw dla zastosowania kary, które wykonanie zostaje zawieszone na zdefiniowany przez sąd okres próby. Utrata wolności najczęściej przychodzi na myśl osobom, które stają przed sądem. Lęk wiąże się jak najbardziej z tym, iż odczuwamy pełen majestat sądu i mamy świadomość, czym może skończyć się dla nas określony wyrok, który zostanie ogłoszony...

Czytaj dalej

Cechy postępowania sądowego

Jak wygląda całość postępowania przed sądem? W opinii publicznej obowiązuje powszechny lęk przed postępowaniami sądowymi, które uchodzą za wyjątkowo nieprzyjemne wydarzenia. Każdy z nas podświadomie boi się wyroku oraz jego konsekwencji- niezależnie od tego, jakie one by nie były. Czy ten lek jest do końca uzasadniony? Na pewno każdy z nas powinien postarać się zdobyć stosowną wiedzę na temat wyglądu procesu sądowego. Jeśli chodzi o proces karny, to stroną rozstrzygającą jest oczywiście sąd- stanowi go osoba, lub kilka osób, orzekający o przyjęciu określonego stanu faktycznego, co wiąże się z wydaniem wyroku, którego rolą jest z jednej strony ukaranie danej osoby, zadośćuczynienie sprawcy oraz usuniecie elementu szkodliwego dla społeczeństwa na jakiś czas...

Czytaj dalej